تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (4), شماره (127), سال (2009-1) , صفحات (207-222)

عنوان : ( تلخندهای فلسفی شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , فهیمه حاجی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فردوسی به عنوان شاعری حکیم، اندیشه های فلسفی خود را در قالب خنده ای تلخ و گزنده مطرح کرده که از آن به تلخند یاد کرده ایم

کلمات کلیدی

, شاهنامه , طنز , اندیشه فلسفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013722,
author = {یاحقی, محمدجعفر and حاجی پور, فهیمه},
title = {تلخندهای فلسفی شاهنامه},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2009},
volume = {4},
number = {127},
month = {January},
issn = {1735-1596},
pages = {207--222},
numpages = {15},
keywords = {شاهنامه ، طنز ، اندیشه فلسفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تلخندهای فلسفی شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%A حاجی پور, فهیمه
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2009

[Download]