پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-4) , صفحات (40-57)

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه )

نویسندگان: سید رضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایین بودن عملکرد نخود در کشور اغلب به دلیل حساسیت آن به تنش های محیطی می باشد. تنش خشکی به عنوان مهمترین تنش در کاهش عملکرد نخود مطرح است. این تحقیق به منظور تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی( گیاهچه، رشد سریع، گلدهی، غلاف دهی و دانه بستن ) بر روی اجزای عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1387 انجام شد. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد گره، طول وتعداد شاخه جانبی، وزن خشک برگ در طول دوره رشد اندازه گیری شدند. که همه این صفات با اعمال تنش در مراحل فنولوژیکی مورد نظر تفاوت معنی داری نشان دادند. بیشترین وزن دانه ، تعداد دانه، تعداد غلاف، ارتفاع، تعداد و طول شاخه های جانبی و وزن خشک برگ مربوط به تیمار شاهد بود و تیمار تنش در مرحله گلدهی از لحاظ صفات مورد بررسی ، کمترین مقدار را داشت، که نشان دهنده حساسیت این مرحله به تنش خشکی است. همچنین اعمال تنش در مراحل گیاهچه ای و رشد سریع باعث کاهش ارتفاع و تعداد گره شد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: نخود(Cicer arietinum L.) , تنش خشکی, مراحل فنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013725,
author = {امیری ده احمدی, سید رضا and پارسا, مهدی and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {40--57},
numpages = {17},
keywords = {واژه های کلیدی: نخود(Cicer arietinum L.) ، تنش خشکی، مراحل فنولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه
%A امیری ده احمدی, سید رضا
%A پارسا, مهدی
%A گنجعلی, علی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]