هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری )

نویسندگان: حمیدرضا صالحیان , محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه از جمله روشهای نوین FRP دورپیچ نمودن ستونهای بتنی با صفحات کامپوزیتی از جنس پلیمرهای مسلح شده با الیاف، موسوم به ورقههای ارائه شده است، از طریق FRP مقاومسازی سازهها محسوب میگردد. بخش اعظم رابط ههایی که برای توصیف رفتار ستو نهای بتنی محصورشده با اعمال بار فشاری تنها، به این ستون ها به دست آمده است. حال آنکه بسیاری از ستون های بتنآرمه به عنوان عضوی از یک قاب خمشی تحت اثر توام بار محوری و لنگر خمشی واقع میشوند. در این مقاله نتایج حاصل از پژوهشی آزمایشگاهی در مورد مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصور 700x200x با برخی از مدلهای تئوری مقایسه شده است. نمونههای آزمایشگاهی شامل شش ستون بتن آرمه مربعی شکل به ابعاد 200 FRP شده با مسلح شده با الیاف یکسویه دورپیچ شده و تحت اثر بار برون محور فشاری قرار گرفتهاند. نتایج FRP میلیمتر میباشد. هر یک از ستونها با ورقههای حاصل از آزمایش نشان میدهد که همزمان با افزایش برون محوری بار فشاری و افزایش لنگر خمشی موجود در مقطع، میزان تاثیر فزاینده دورپیچ کاهش مییابد. اما این کاهش در مدلهای ارائه شده مرسوم برای تخمین مقاومت فشاری بتن محصور شده لحاظ نمیشود .مقدار مقاومت FRP فشاری تخمین زده شده برای ستونهای محصور شده بیش از مقادیر آزمایشگاهی و فاقد اطمینان لازم است.

کلمات کلیدی

, مقاومت فشاری, اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی , ستون بتنی محصور شده, ورقهایFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013729,
author = {صالحیان, حمیدرضا and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مقاومت فشاری، اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی ،ستون بتنی محصور شده، ورقهایFRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری
%A صالحیان, حمیدرضا
%A اصفهانی, محمدرضا
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]