هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی )

نویسندگان: امیرصمد قدس , محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک روش سودمند و دقیق برای ارزیابی غیر مخرب سازهها آزمایش ارتعاشی است. این روش بر این اساس است که تغییرات در خواص مکانیکی یک سازه (جرم، میرایی و سختی) منجر به تغییرات در پارامترهای مودال (فرکانسهای تشدید، شکل مودها و میرایی) می شود. بنابراین هشت عدد تیر بتن مسلح در دو رده مقاومتی، ابعاد ثابت و درصد آرماتورهای متفاوت ساخته شد. آزمایشهای استاتیکی به صورت خمش چهار نقطه ای با هدف ایجاد خسارت تدریجی به تیرها و آزمایشهای دینامیکی برای دریافت مشخصات ذاتی دینامیکی سازه به موازات یکدیگر در هر گام صورت گرفتند. به منظور بررسی اثر تقویت بر روی خواص دینامیکی و استاتیکی، نمونه ها در هنگام رسیدن بار به نصف ظرفیت نهایی تقویت صورت گرفت. سیستم انتخاب شد. با هدف مقایسه نتایج استاتیکی و دینامیکی، تغییرات در سختی و فرکانسها به عنوان (FRP) تقویت خمشی نمونه ها مواد پلیمری الیافی پارامترهای رابط انتخاب شدند. نتیجه حاصل برابری کردن مجذور تغییرات سختی استاتیکی تیر با تغییرات فرکانسهای مودها در گامهای مختلف بارگذاری بود. بنابراین به کمک تغییرات فرکانس ها به عنوان یک معیار خسارت میتوان اطلاع از کاهش کارآیی سازه و افزایش آن به علت تقویت را داشت.

کلمات کلیدی

, FRP آزمایش مودال, فرکانس, سختی استاتیکی, تقویت خمشی, مواد کامپوزیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013730,
author = {قدس, امیرصمد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {FRP آزمایش مودال، فرکانس، سختی استاتیکی، تقویت خمشی، مواد کامپوزیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی
%A قدس, امیرصمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]