مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (5), شماره (17), سال (2004-1) , صفحات (29-35)

عنوان : ( تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی )

نویسندگان: موسی الرضا کروژده , سیدرضا مظلوم , احمد ابراهیمی عطری , حمیدرضا بهنام وشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی

کلمات کلیدی

, برنامه ورزشی منظم, عزت نفس, کارکنان بهداشتی - درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013771,
author = {موسی الرضا کروژده and سیدرضا مظلوم and ابراهیمی عطری, احمد and حمیدرضا بهنام وشانی},
title = {تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2004},
volume = {5},
number = {17},
month = {January},
issn = {2008-2487},
pages = {29--35},
numpages = {6},
keywords = {برنامه ورزشی منظم، عزت نفس، کارکنان بهداشتی - درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی
%A موسی الرضا کروژده
%A سیدرضا مظلوم
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A حمیدرضا بهنام وشانی
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2004

[Download]