اندیشه دینی, دوره (8), شماره (31), سال (2009-9) , صفحات (3-30)

عنوان : ( وحدت جهان )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه وحدت جهان در تاریخ اندیشه بشری به صورت‌های گوناگونی مطرح شده است. پیروان این نظریه از راههای متعددی به اثبات این نظریه پرداخته‌اند. در مقابل این نظریه مفهوم جهان‌های ممکن مطرح است که به نوعی قائل به تعدد جهان ‌است. در این نوشتار سعی شده است تا نظریه هر کدام از این دو گروه مطرح شده و دلایل آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد

کلمات کلیدی

, جهان, عالم, وحدت ذاتی, وحدت حقیقی, جهان‌های ممکن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013775,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فخار نوغانی, وحیده},
title = {وحدت جهان},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2009},
volume = {8},
number = {31},
month = {September},
issn = {2251-6123},
pages = {3--30},
numpages = {27},
keywords = {جهان، عالم، وحدت ذاتی، وحدت حقیقی، جهان‌های ممکن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وحدت جهان
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2009

[Download]