روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (37), شماره (2), سال (2007-9) , صفحات (147-169)

عنوان : ( رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین احسنی , محمد علی بشارت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد

کلمات کلیدی

, نگرش مدیران, شغل, عوامل فشارزای شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013780,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and احسنی, حسین and محمد علی بشارت},
title = {رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران},
year = {2007},
volume = {37},
number = {2},
month = {September},
issn = {1025-2835},
pages = {147--169},
numpages = {22},
keywords = {نگرش مدیران،شغل،عوامل فشارزای شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A احسنی, حسین
%A محمد علی بشارت
%J روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
%@ 1025-2835
%D 2007

[Download]