چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , 2009-11-17

عنوان : ( بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , لیلا بیات مختار , سمیه بااخلاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیچ یک از معضلات پیچیده بشری در هیچ جا وهیچ زمانین قابل رفع نخواهد بودف مگر این که افرادی باشند که بتوانند با نهاد پیوسته در حال بسط وتوسعه واقعیت های پیشرو، خلاقانه رفتار کنند(بهن، 1998). در حقیقت اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها به واسطه خلاقیت مسایل خود را شناسایی می کنند، بلکه راه حل این مسایل را نیز از طریق خلاقیت می جویند. رهبران تحول گرا از نفوذ ایده آل، انگیزه الهام بخش، تحریک عقلانی وملاحظات فردی برای تغییر مدارس خود استفاده می کنند(هوی ومیسکل، 1387:508). با این دید هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تسلط تفکر خلاق ربع مغزی D با اثر بخشی عملکرد مدیران آموزشی در مقطع متوسطه شهر مشهد بوده است. به این منظور از پرسش نامه 60 سئوالی سنجش تسلط ربع های مغزی هرمن جهت سنجش تسلط شبک تفکر خلاق ربع مغزیD در نمونه 103 نفری مدیران واز پرسش نامه 35 سئوالی سنجش اثر بخشی الگوی پارسونز جهت سنجش اثر بخشی در نمونه 412 نفری دبیران که به صورت تصادفی طبقه ای نسبی از مدیران آموزشی ودبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 88- 1387 انتخاب شدند، استفاده شد. پس از ارائه پرسش نامه ها وجمع آوری داده ها برای تجزیه وتحلیل آماری علاوه بر میانگین وانحراف استاندار از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون نیز استفاده گردید. براساس نتایج به دست آمده، تسلط ربع مغزیD در سطح اطمینان99% رابطه مثبت ومعناداری با اثر بخشی عملکرد مدیران آموزشی در چهار مولفه قابلیت انطباق، تحقق هدف ها، انسجام وتداوم نشان داد.

کلمات کلیدی

, مدیریت , اثر بخشی , تسلط ربعهای مغزی, الگوی مغزی هرمن , تفکر خلاق ربع D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013782,
author = {غنائی چمن آباد, علی and لیلا بیات مختار and سمیه بااخلاق},
title = {بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی},
booktitle = {چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت ،اثر بخشی ،تسلط ربعهای مغزی، الگوی مغزی هرمن ،تفکر خلاق ربع D},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی
%A غنائی چمن آباد, علی
%A لیلا بیات مختار
%A سمیه بااخلاق
%J چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
%D 2009

[Download]