آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2009-12) , صفحات (20-28)

عنوان : ( کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی )

نویسندگان: رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانایی گیاهان مختلف در رشد و نمو در خاکهایی با فسفر قابل استفاده کم، متفاوت می باشد. به عبارت دیگرگیاهان از نظر کارایی استفاده ازفسفر در اینگونه خاکها با هم اختلاف دارند. این توانایی می تواند از طریق مقایسه «کارایی جذب فسفر» از خاک توسط گیاه و بررسی عوامل مؤثر در آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در این پژوهش کارایی جذب فسفر توسط سه گیاه ذرت، چغندر قند و بادام زمینی با سه سطح فسفر کم، متوسط و زیاد و سه برداشت (دو دوره رشد) در یک طرح کاملا\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" تصادفی بصورت کشت گلدانی در خاکی با فسفر قابل استفاده کم در اتاق رشد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج عملکرد نسبی رویشی نشان داد که گیاه چغندر قند نسبت به دو گیاه دیگر کارایی بیشتری در استفاده از فسفر دارد. این توانایی چغندر قند مربوط به کارایی زیاد جذب فسفر بود بطوریکه مقدار جذب فسفر در چغندر قند در تیمار کم فسفر در برداشت سوم 28 میلیگرم فسفر بر گیاه بود که این مقادیر برای ذرت و بادام زمینی به ترتیب 19 و 8/ 0 میلیگرم فسفر بر گیاه بود. کارایی جذب فسفر زیاد چغندر قند در مقایسه با دو گیاه دیگربیشتر مربوط به زیاد بودن «جریان به درون یا اینفلاکس » فسفر درخاک بود. مقدار جریان به درون فسفر در گیاه چغندر قند در تیمار کم فسفر در دوره اولیه رشد حدود 4 و 22 بار بیشتر ازآن به ترتیب برای ذرت و بادام زمینی بود. بعنوان یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که رشد و نمو خوب گیاه چغندر قند در تیمار کم فسفر به علت زیاد بودن کارایی جذب فسفر توسط این گیاه بود و این کارایی جذب فسفر زیاد با زیاد بودن جریان به درون فسفر قابل توجیه است.

کلمات کلیدی

, کارایی جذب فسفر, جریان به درون فسفر, چغندرقندر, ذرت, بادام زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013792,
author = {خراسانی, رضا},
title = {کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {24},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {20--28},
numpages = {8},
keywords = {کارایی جذب فسفر، جریان به درون فسفر، چغندرقندر، ذرت، بادام زمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی
%A خراسانی, رضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]