اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12

عنوان : ( بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن )

نویسندگان: مجید امینی دهقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آویشن گیاهی است معطر و چند ساله که از برگ های آن در تهیه مواد دارویی، غذایی و آرایشی استفاده می شود. در رابطه با عکس العمل های آن به شرایط تنش زای محیطی اطلاعات کمی در دسترس است بنابر این تحقیقی با هدف بررسی اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی این گیاه انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. تیمار های تنش آبی شامل 100% ظرفیت مزرعه (شاهد)، 85% ظرفیت مزرعه (تنش ملایم)، 70% ظرفیت مزرعه (تنش متوسط) و 55% (تنش شدید). نتلیج تجزیه آماری نشان داد تنش رطوبتی اثر معنی داری بر رشد و عملکرد گیاه آویشن داشت به طوری که با کاهش رطوبت خاک ارتفاع بوته، تعداد شاخه های جانبی، وزن تر و خشک پیکره رویشی، حجم و طول ریشه کاهش .همچنین با کاهش رطوبت میزان پرولین و تیمول افزایش یافت. همچنین تنش شوری نیز کاهش عملکرد را در پی داشت و میزان پرولین و درصد تیمول در گیاه را افزایش داد.همچنین به منظور بررسی اثرات نمک کلرورسدیم بر رشد، عملکرد ماده خشک و متابولیت های سازگاری (پرولین) آزمایشی انجام شد. تیمارهای شوری شامل صفر (شاهد)، 30،60، 90، 120 و 150 میلی موار کلرورسدیم بودند. نتایج نشان داد با افزایش وری عملکرد ماده خشک و سایر صفات رشد کاهش یافتند همچنین میزان پرولین با افزایش شوری افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, آویشن, تنش شوری, تنش خشکی, متابولیت ثانویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013817,
author = {مجید امینی دهقی},
title = {بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آویشن، تنش شوری، تنش خشکی، متابولیت ثانویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن
%A مجید امینی دهقی
%J اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2009

[Download]