همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-11-25

عنوان : ( کاهش مصرف علفکش ارادیکان برای کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در تلفیق با کلتیواتور و بررسی تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد ذرتو )

نویسندگان: مجید امینی دهقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات رقابتی علفهای هرز بر شاخص های رشد، عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1385-86 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد واقع در جنوب تهران انجام شد. کرتهای اصلی شامل سه سطح خاک ورزی (بدون کولتیواتور، یکبار کولتیواتور و دو با کولتیواتور) و کرتهای فرعی شامل 5 سطح دوز علف کش اردیکان (صفر، 5/1، 3، 5/4 و 6 لیتر در هکتار) بودند. نتایج نشان داد با افزایش کنترل علف های هرز شاخص های رشد، سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ذرت افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, ذرت, شاخص های رشد, علفهای هرز, عملکرد بیولوژیک و دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013818,
author = {مجید امینی دهقی},
title = {کاهش مصرف علفکش ارادیکان برای کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در تلفیق با کلتیواتور و بررسی تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد ذرتو},
booktitle = {همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {ذرت، شاخص های رشد،علفهای هرز، عملکرد بیولوژیک و دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش مصرف علفکش ارادیکان برای کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در تلفیق با کلتیواتور و بررسی تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد ذرتو
%A مجید امینی دهقی
%J همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]