پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (9), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (203-207)

عنوان : ( توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO )

نویسندگان: محمدابراهیم زمردیان , علی قاسم پورنشلی , علیرضا سپهری , تورج غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله چندگانگی ذرات باردار در نابودی را با استفاده از مدلهای گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم.برای این منظور ابتدا توزیع چندگانگی ذرات باردار در انرژی مرکز جرم GeV57-54 را با توزیع پواسن و مقیاس KNO برازش می دهیم. سپس نتایج بدست آمده را با توزیع چندگانگی ذرات باردار در انرژی های پایین-تر مقایسه می کنیم. نتایج بدست آمده در این گستره انرژی با مقیاس KNO سازگاری بهتری را از خود نشان می دهد. پس از آن میانگین چندگانگی داده های فوق به همراه میانگین های بدست آمده از داده های مختلف تا انرژی GeV206 را با سه مدل فرمی ، مدل تجربی داده هایPP و مدل بدست آمده از محاسبات اختلالی QCD برازش می دهیم. ضرایب بدست آمده از این برازش ها با نتایج حاصل از انرژیهای پایینتر مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, چندگانگی, مقیاس KNO, مدل فرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013827,
author = {زمردیان, محمدابراهیم and قاسم پورنشلی, علی and سپهری, علیرضا and غفاری, تورج},
title = {توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2009},
volume = {9},
number = {2},
month = {November},
issn = {1682-6957},
pages = {203--207},
numpages = {4},
keywords = {چندگانگی، مقیاس KNO، مدل فرمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO
%A زمردیان, محمدابراهیم
%A قاسم پورنشلی, علی
%A سپهری, علیرضا
%A غفاری, تورج
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2009

[Download]