دانش کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (333-351)

عنوان : ( مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن )

نویسندگان: ایرج رنجبر , یحیی عجب شیر چی , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , شمس اله عبدالله پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین تصمیماتی که مدیر باید برای ماشین‌ها اتخاذ نماید ، تصمیمات اقتصادی است که این مستلزم پیش‌بینی هزینه‌های ماشین می‌باشد و پیش‌بینی هزینه‌های تعمیرونگهداری مهمترین فاکتور تعیین کننده در صحت و درستی این تصمیمات است. مطالعه حاضر با هدف کاربردی کردن ANN ، انتخاب نوع شبکه و پارامترهای بهینه آن در پیش‌بینی هزینه‌های تعمیرونگهداری ، 60 تراکتور دو چرخ محرک فعال در عملیات زراعی در موسسه کشت و صنعت آستان قدس رضوی انجام پذیرفت. بدلیل ویژگی شبکه عصبی MLP در پیش‌بینی توابع پیوسته مشتق‌پذیر از این شبکه استفاده شد. بهترین پارامترهای شبکه از طریق آزمون خطا بر روی داده‌های موجود انتخاب شد. عملکرد شبکه با بکارگیری الگوریتم یادگیریBDLRF بهبود یافت و نتایج نشان می‌دهد میزان دقتANN در پیش‌بینی هزینه‌های تعمیرونگهداری بسیار بالا می‌باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی:ANN , MLP , BDLRF , هزینه‌ تعمیرونگهداری , تراکتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013847,
author = {ایرج رنجبر and یحیی عجب شیر چی and عباس روحانی and عباسپور فرد, محمدحسین and شمس اله عبدالله پور},
title = {مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2009},
volume = {19},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-242X},
pages = {333--351},
numpages = {18},
keywords = {کلمات کلیدی:ANN ، MLP ، BDLRF ، هزینه‌ تعمیرونگهداری ، تراکتور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن
%A ایرج رنجبر
%A یحیی عجب شیر چی
%A عباس روحانی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A شمس اله عبدالله پور
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2009

[Download]