پنجمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران , 2000-05-17

عنوان : ( اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 )

نویسندگان: ناهید بیژه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6

کلمات کلیدی

اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013858,
author = {بیژه, ناهید},
title = {اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6},
booktitle = {پنجمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران},
year = {2000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6
%A بیژه, ناهید
%J پنجمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران
%D 2000

[Download]