مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (172-185)

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان )

نویسندگان: هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی شاندیز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت. با توجه به ارتباط میان امید ، افسردگی و سرطان، بررسی اثربخشی این شیوه درمان بر کاهش افسردگی را به عنوان هدف دوم در نظر قرار گرفت. این پژوهش کاربردی و نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. نمونه متنی بر هدف یا در دسترس از درمانگاههای درمان پستان بود. آزمون امید به زندگی و اشنایدر و افسردگی بک قبل وبعد از درمان اجرا گردید. بعد از اجرای 8 جلسه درمان نتایج حاکی از آن بود که بطور معناداری امید به زندگی افزایش یافته است و افسردگی نیز کاهش پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی, رویکرد امید درمانی, امید به زندگی, سرطان پستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013866,
author = {بیجاری, هانیه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and فاطمه همایی شاندیز},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {172--185},
numpages = {13},
keywords = {گروه درمانی،رویکرد امید درمانی،امید به زندگی،سرطان پستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
%A بیجاری, هانیه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A فاطمه همایی شاندیز
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]