شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2010-01-26

عنوان : ( خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز )

نویسندگان: الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , محمد مهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - دراین کار پژوهشی محلولی از ناخالصی Al و اکسید TiO 2 با نسبتهای مولی مختلف Al/Ti تهیه شده و سپس به روش اسپری پایرولیزیز لایه نشانی می شود.در مرحله بعدی لایه ها به مدت 1.5 ساعت درکوره در دمایc ˚600 باز پخت شدند. خواص اپتیکی لایه ها قبل و بعد از بازپخت توسط طیف سنج UV-VIS مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش ناخالصی گاف اپتیکی، قبل از بازپخت از مقدار eV 3.2 تا 2.7 و بعد از بازپخت از مقدار eV 3.48 تا 3.24 ،کاهش می یابد. همچنین شفافیت اپتیکی لایه ها در ناحیه مرئی (400-600nm) با افزایش ناخالصی افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, اسپری پایرولیزیز , اکسید TiO2, بازپخت , طیف سنج UV-VIS, گاف اپتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013871,
author = {آژیر, الهه and شاه طهماسبی, ناصر and محمد مهدی باقری محققی and کریمی پور, مسعود},
title = {خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2010},
location = {یزد, ايران},
keywords = {اسپری پایرولیزیز ، اکسید TiO2، بازپخت ، طیف سنج UV-VIS، گاف اپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز
%A آژیر, الهه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A محمد مهدی باقری محققی
%A کریمی پور, مسعود
%J شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2010

[Download]