اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو , 2009-12-09

عنوان : ( اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز )

نویسندگان: الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , محمد مهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیلمهای نازک Al2O3-TiO2 به روش اسپری پایرولیزیز بر روی بستر شیشه ای با نسبتهای مولی مختلف Al/Ti(0٪،5٪،10٪،20٪)در چهار مرحله تهیه شد. خواص ساختاری و ریزساختار لایه ها توسط دستگاه آنالیز پراش اشعه (XRD) xو SEM بررسی شده است. با استفاده از فرمول شرر مشاهده می شود که اندازه متوسط دانه ها با افزایش درصد ناخالصی از مقدار nm109 تا nm67 کاهش می یابد. مشاهدات ریزساختار نشان می دهد که ناخالصی Alمورفولوژی سطح را بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی

, قیلم نازک, ابر آبدوست, آب گریز, گاف انرژی , اسپری پایرولیزیز , مورفولوژی سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013874,
author = {آژیر, الهه and شاه طهماسبی, ناصر and محمد مهدی باقری محققی and کریمی پور, مسعود},
title = {اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز},
booktitle = {اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قیلم نازک- ابر آبدوست- آب گریز- گاف انرژی - اسپری پایرولیزیز -مورفولوژی سطح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز
%A آژیر, الهه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A محمد مهدی باقری محققی
%A کریمی پور, مسعود
%J اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو
%D 2009

[Download]