زیتون, دوره (202), شماره (127), سال (2009-12) , صفحات (1-9)

عنوان : ( سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی )

نویسندگان: حمید رضا فنایی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی

کلمات کلیدی

سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013889,
author = {حمید رضا فنایی and کافی, محمد},
title = {سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی},
journal = {زیتون},
year = {2009},
volume = {202},
number = {127},
month = {December},
issn = {1024-2260},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی
%A حمید رضا فنایی
%A کافی, محمد
%J زیتون
%@ 1024-2260
%D 2009

[Download]