جنگل و مرتع, دوره (3), شماره (82), سال (2009-11) , صفحات (48-52)

عنوان : ( بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) )

نویسندگان: مرتضی اکبری , کمال الدین ناصری , شادی آشگر طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی و پدیده اجتناب ناپذیر، از دیر باز در پهنه وسیع کشورهای مختلف به خصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم وخشک به کرات به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر در مناطق خشک، میزان ریزش ها از عدم قطعیت بیشتری برخوردار بوده و نسبت به زمان، دارای نوسانات بیشتری است. نوع این نوسانات در میزان بارندگی سبب ایجاد ترسالی و خشکسالی های مکرر گردیده ومنجر به تخریب بیشتر و شدیدتر سرزمین می گردد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, تغییر اقلیم, بیابانزایی, دشت مشهد, شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013904,
author = {اکبری, مرتضی and ناصری, کمال الدین and شادی آشگر طوسی},
title = {بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد)},
journal = {جنگل و مرتع},
year = {2009},
volume = {3},
number = {82},
month = {November},
issn = {1735-0093},
pages = {48--52},
numpages = {4},
keywords = {خشکسالی، تغییر اقلیم، بیابانزایی، دشت مشهد، شاخص خشکی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد)
%A اکبری, مرتضی
%A ناصری, کمال الدین
%A شادی آشگر طوسی
%J جنگل و مرتع
%@ 1735-0093
%D 2009

[Download]