پژوهش های علوم گیاهی, دوره (14), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (44-52)

عنوان : ( مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی )

نویسندگان: آذرنوش جعفری , محمد فارسی , مریم بهروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Dianthus متعلق به تیره Caryophyllaceae دارای بیش از 300 گونه در جهان می باشد. این جنس به لحاظ داشتن گونه های زینتی، تفاوت در سطح پلوئیدی و تنوع در فرم، شکل و اندازه گل حائز اهمیت می باشد. این جنس در خراسان رضویدارای دو گونه اندمیک به نامهای D. binaludensis D. polylepis و گونه D. crinitus می باشد. به منظور بررسی کاریوتایپ مطالعه بر روی 9 جمعیت از این گونه در استان خراسان رضوی صورت گرفت. تعدا کروموزوم پایه برای D. binaludensis D. polylepis گزارش شده است سطح پلوئیدی برای D. crinitus دیپلوئید 0 2n=30 ) و تتراپلوئید ( 2n=60) بدست آمد. در تحقیق حاضر برای اولین بار در ایران کاریوتای÷ سه گونه تهیه و با مشخصات مورفولوپی مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, میخک, کاریولوپی, سطح پلوئیدی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013906,
author = {آذرنوش جعفری and فارسی, محمد and مریم بهروزیان},
title = {مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی},
journal = {پژوهش های علوم گیاهی},
year = {2009},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-0298},
pages = {44--52},
numpages = {8},
keywords = {میخک، کاریولوپی، سطح پلوئیدی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی
%A آذرنوش جعفری
%A فارسی, محمد
%A مریم بهروزیان
%J پژوهش های علوم گیاهی
%@ 2008-0298
%D 2009

[Download]