پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (605-614)

عنوان : ( ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , بختیار لله گانی دزکی , سمانه نجیب نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی کشت مخلوط ذرت و لوبیا، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 86-1385 به مرحله اجرا درآمد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در طراحی کشت مخلوط از روش سری های جایگزینی ردیفی استفاده گردید. تیمارهای آزمایش عبارت از نسبت های لوبیا:ذرت به ترتیب 25:75، 50:50 و 75:25 و نیز کشت خالص آنها بود. نتایج به دست آمده در مورد عملکرد دانه و ماده خشک نشان داد که ترکیب 50 درصد از هر دو گیاه به صورت یک ردیف در میان نسبت به تمام ترکیب های دیگر برتری داشت. نسبت برابری زمین (LER) برای تولید دانه و ماده خشک در این ترکیب بیشتر از یک بود. در کشت مخلوط در تمام نسبت ها افزایش عملکرد دانه و ماده خشک به نفع ذرت و به زیان لوبیا بود. با افزایش تراکم ذرت در مخلوط بر عملکرد دانه، ماده خشک، شاخص برداشت، تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال و وزن هزاردانه ذرت افزوده شد (p<0.05). به علاوه افزایش تراکم لوبیا در مخلوط، عملکرد دانه، ماده خشک، تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت لوبیا را افزایش داد (p<0.05).

کلمات کلیدی

, لوبیا, ذرت, کشت مخلوط, تراکم, نسبت برابری زمین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013913,
author = {کوچکی, علیرضا and لله گانی دزکی, بختیار and نجیب نیا, سمانه},
title = {ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-1472},
pages = {605--614},
numpages = {9},
keywords = {لوبیا، ذرت، کشت مخلوط، تراکم، نسبت برابری زمین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت
%A کوچکی, علیرضا
%A لله گانی دزکی, بختیار
%A نجیب نیا, سمانه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]