تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-8) , صفحات (1-13)

عنوان : ( واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: احمد نظامی , سرور خرم دل , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز نسبت به شرایط سرما تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت پائیزه، آزمایشی در سال زراعی 86- 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تاریخ های کاشت پائیزه به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (25 مهر (کاشت اول)، 25 آبان (کاشت دوم) و 25 آذر(کاشت سوم)) و توده بومی زیره سبز در پنج سطح (تربت حیدریه، خواف، سبزوار، قائن و قوچان) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی (01/0p≤)، وزن هزار دانه و شاخص برداشت (05/0p≤) زیره سبز معنی دار بود. اثر توده بومی بر درصد بقای زمستانه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی (01/0p≤) و شاخص برداشت (05/0p≤) زیره سبز معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و توده-بومی نیز بر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت (01/0p≤) و درصد بقای زمستانه، (05/0p≤) معنی دار بود. به طور کلی با تاخیر در کاشت از 25 مهر به 25 آذر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه زیره سبز کاهش یافت. گیاهان تاریخ کاشت سوم دارای بالاترین درصد بقای زمستانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت بودند. همچنین بیشترین عملکرد دانه برای توده قائن در تاریخ کاشت سوم با 5/62 گرم در متر مربع و کمترین عملکرد دانه برای توده خواف در تاریخ کاشت دوم با 1/12 گرم در متر مربع بدست آمد. با توجه به حصول نتایج مناسب و جهت گسترش کشت پاییزه زیره سبز در نقاط مختلف استان، تداوم این گونه ازمایش ها توصیه است.

کلمات کلیدی

, بقای زمستانه, تاریخ کاشت, تعداد چتر در بوته, زیره سبز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013923,
author = {نظامی, احمد and خرم دل, سرور and نصیری محلاتی, مهدی and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-7604},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {بقای زمستانه، تاریخ کاشت، تعداد چتر در بوته، زیره سبز، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد
%A نظامی, احمد
%A خرم دل, سرور
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]