تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-8) , صفحات (39-51)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد )

نویسندگان: نرگس خمدی , احمد نظامی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس

کلمات کلیدی

, ارتفاع, تاریخ کاشت, رشد رویشی, رشد زایشی, سرما, مرحله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013924,
author = {خمدی, نرگس and نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا},
title = {اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-7604},
pages = {39--51},
numpages = {12},
keywords = {ارتفاع، تاریخ کاشت، رشد رویشی، رشد زایشی، سرما، مرحله رشدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد
%A خمدی, نرگس
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2009

[Download]