مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (82), سال (2009-9) , صفحات (111-129)

عنوان : ( امامت در صحیفه سجادیه )

نویسندگان: محمد محمود پور , صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله مسأله مهم امامت را در صحیفه سجادیه ودر فرازها ونیایش های امام سجاد(ع) مورد نقد وبررسی قرار داده است.

کلمات کلیدی

, امام سجاد(ع), امامت, بنی امیه , صحیفه, سجادیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013928,
author = {محمود پور, محمد and اکبری, صاحبعلی},
title = {امامت در صحیفه سجادیه},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2009},
volume = {41},
number = {82},
month = {September},
issn = {1010-4992},
pages = {111--129},
numpages = {18},
keywords = {امام سجاد(ع)- امامت- بنی امیه - صحیفه- سجادیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امامت در صحیفه سجادیه
%A محمود پور, محمد
%A اکبری, صاحبعلی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2009

[Download]