متین, دوره (1), شماره (44), سال (2009-12) , صفحات (47-73)

عنوان : ( تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار در پی آن است که دیدگاه فقهی از گذشته تا کنون را در باره حقیقت عقد و روشهای انشای آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالبگرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته دیافتن کارکردهایعرف و عقلا در این میدان در دوران معاصر است.

کلمات کلیدی

, عقد, معاطات, کتابت, اشاره, اراده انشایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013934,
author = {فخلعی, محمدتقی},
title = {تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی},
journal = {متین},
year = {2009},
volume = {1},
number = {44},
month = {December},
issn = {2423-6462},
pages = {47--73},
numpages = {26},
keywords = {عقد، معاطات، کتابت، اشاره، اراده انشایی، مبرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی
%A فخلعی, محمدتقی
%J متین
%@ 2423-6462
%D 2009

[Download]