علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (46), سال (2009-3) , صفحات (581-593)

عنوان : ( ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان )

نویسندگان: علی اکبر سبزی پرور , فرزین تفضلی , حمید زارع ابیانه , حسین بانژاد , محمد غفوری , محمد موسوی بایگی , زهره مریانجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تنوع اقلیمی ایران سنجش حساسیت مدل های رایج تخمین تبخیر- تعرق قبل از انتخاب و معرفی مناسب ترین مدل امری ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق به متغیرهای مختلف هواشناسی (به منظور کاربرد در براورد پیامدهای نوسانات تغییر اقلیم و همچنین ارزیابی دامنه خطاهای احتمالی در محاسبات تبخیر- تعرق) در شرایط اقلیمی سرد نیمه خشک همدان با استفاده از آمار 35 ساله هواشناسی (84-1350) بررسی شد.نتایج نشان داد که در بکارگیری داده های تجربی یا شبیه سازی شده تابش و ضریب آلبیدو باید دقت کافی به عمل آید. پیش بینی می شود که در اقلیم های سرد نیمه خشک افزایش دمای هوا در طول دوره رشد به طور متوسط موجب 5/8 درصد افزایش نیاز آبی گیاه مرجع تا سال 1429 می گردد.

کلمات کلیدی

, اقلیم سرد نیمه خشک, حساسیت مدل های تبخیر تعرق مرجع, سیگنال های تغییر اقلیم , همدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013941,
author = {علی اکبر سبزی پرور and فرزین تفضلی and حمید زارع ابیانه and حسین بانژاد and محمد غفوری and موسوی بایگی, محمد and زهره مریانجی},
title = {ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {12},
number = {46},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {581--593},
numpages = {12},
keywords = {اقلیم سرد نیمه خشک- حساسیت مدل های تبخیر تعرق مرجع- سیگنال های تغییر اقلیم - همدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان
%A علی اکبر سبزی پرور
%A فرزین تفضلی
%A حمید زارع ابیانه
%A حسین بانژاد
%A محمد غفوری
%A موسوی بایگی, محمد
%A زهره مریانجی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]