پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-11) , صفحات (67-75)

عنوان : ( بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین )

نویسندگان: مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثرات ت زریقی شیردانی نشاسته گندم، نشاسته گندم یا روغن تخم پنبه همراه با کازئین از سه راس بز شیری سانن چند شکم 167 روز که در ناحیه شیردان کانولا گذاری شده بودند، انجام ± 1 کیلوگرم و 4 /5 ± 0/ زایش با میانگین تولید شیر و روزهای شیردهی به ترتیب 22 گردید. بزها با جیره پایه حاوی 40 درصد یونجه خشک و 60 درصد کنسانتره بصورت آزاد تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) تزریق 100 گرم نشاسته گندم ؛ 2) تزریق 100 گرم نشاسته گندم و 50 گرم کازئین ؛ 3) تزریق 45 گرم روغن تخم پنبه و 50 گرم کازئین بود. نتایج نشان داد که تزریق تولید شیر روزانه، درصد و تولید پروتئین کل، مواد جامد کل،کازئین و ( P < 0/ توام نشاسته و روغن تخم پنبه با کازئین باعث افزایش معنی دار ( 05 پروتئین حقیقی شیر شد ولی درصد و تولید لاکتوز، نیتروژن غیر پروتئینی و پروتئین آب پنیر شیر تحت تاثیر مواد تزریق شده قرار نگرفتند . تزریق داد. مصرف ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی ، ( P < 0/ نشاسته با کازئین، درصد چربی شیر را کاهش معنی دار ( 05 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ، قابلیت هضم ماده خشک ، ماده آلی ، پروتئین خام ، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و شکمبه، غلظت آمونیاکی شکمبه و pH عصاره اتری در کل دستگاه گوارش بین تیمارها اختلاف معنی دار نداشت. تزریق مواد به شیردان اثری روی گلوکز، نیتروژن اوره ای و تری گلیسرید پلاسما نداشتند . به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از کازئین در حضور نشاسته و چربی در بعد از شکمبه اثر مثبت روی عملکرد شیردهی مخصوصا تولید شیر و پروتئین شیر داشت.

کلمات کلیدی

, کازئین, نشاسته, روغن تخم پنبه, بز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013942,
author = {مسلم باشتنی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {67--75},
numpages = {8},
keywords = {کازئین، نشاسته، روغن تخم پنبه، بز سانن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین
%A مسلم باشتنی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2009

[Download]