اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (10), شماره (39), سال (2008-12) , صفحات (221-230)

عنوان : ( اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر )

نویسندگان: نصراله جوادیان صراف , تکتم امامی کشفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : محققین علوم رفتاری معتقدند که خود پنداره بدنی، می تواند تحت تأثیر برنامه های مداخله ای چون ورزش و تمرین بدنی یا برنامه های کاهش وزن قرار گیرد. بنابراین، ادراک بیشتر از نحوه شکل گیری و شیوه های تأثیر پذیری آن به وسیله روش های تمرینی مناسب، در جهت نائل شدن به سلامت روانی و رفتار مطلوب فردی، نقش مهمی را ایفا می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر روش های تمرین ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خود توصیفی بدنی دانشجویان دختر است. روش کار‌ : 57 دانشجوی دختر غیر فعال دانشگاه فردوسی مشهد با دامنه سنی 25-19 سال که تجربه ای در روش های تمرینی منتخب نداشتند، داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی و به تعداد مساوی به دو گروه تجربی ایروبیک و یوگا و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه های تجربی، به مدت 10 هفته، 2 جلسه در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه، در برنامه تمرینی مشخص شرکت کردند و آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته ای شرکت نداشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودتوصیفی بدنی در شروع و پایان برنامه تمرین و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج : در پایان 10 هفته تمرین، خودپنداره بدنی و مؤلفه های فعالیت بدنی و قدرت در گروه یوگا نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود(p<0.05). مؤلفه هماهنگی نیز در گروه یوگا و ایروبیک به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (p<0.05). بحث ‌: این نتایج، به مزیت نسبی تمرینات یوگا در بهبود برخی از مؤلفه های خودتوصیفی بدنی اشاره دارد.

کلمات کلیدی

, ایروبیک, یوگا, خودتوصیفی بدنی و دانشجویان دختر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013955,
author = {جوادیان صراف, نصراله and امامی کشفی, تکتم},
title = {اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2008},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {1028-6918},
pages = {221--230},
numpages = {9},
keywords = {ایروبیک، یوگا، خودتوصیفی بدنی و دانشجویان دختر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر
%A جوادیان صراف, نصراله
%A امامی کشفی, تکتم
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2008

[Download]