آب و خاک, دوره (23), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (136-144)

عنوان : ( بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , سید محمود کاشفی پور , محمود شفاعی بجستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه‌ای از آزمایشات برای بررسی اثر تغییر فرم بستر در آبراهه‌های آبرفتی بر میزان رسوب کف انتقالی در یک کانال آزمایشگاهی با قابلیت شیب‌پذیری و تحت شرایط جریان غیرماندگار انجام شد. هیدروگراف‌های تولیدی از نوع مثلثی و تغییرات دبی حداکثر آن بین 30 تا45 لیتر بر ثانیه بر واحد عرض انتخاب گردید. ذرات از جنس کوارتز با =1.5, 2.1, 3 mm d50 و آب تمیز بدون تغذیه رسوب از بالا دست در نظر گرفته شد. برای تکمیل اطلاعات لازم و تحلیل تغییرات زمانی ضریب مقاومت بستر از یک مدل عددی استفاده شد. خروجی‌های مدل شامل عمق، سرعت و دبی می‌باشند. نتایج نشان داد که جریان ورودی فرسایش قابل توجه‌ای را در ابتدای زمانی جریان و ابتدای مکانی بستر بوجود آورده و سبب تغییر فرم بستر و افزایش زبری و بیشتر شدن مقاومت بستر در برابر جریان می‌گردد. علیرغم افزایش شرایط تلاطمی جریان با نزدیک شدن شدت جریان به مقدار حداکثر و افزایش عمق جریان عدد فرود بتدریج کاهش یافته میزان فرسایش کاهش و روند تغییر فرم بستر کند می‌شود. در این فرآیند بدلیل تغییر تراز بستر در طول آبراهه عدد فرود در هر نقطه از بستر با سایر نقاط متفاوت بوده و ذرات بستر بصورت یک موج پیش رونده به سمت پایین دست حرکت می‌نمایند. روند تغییرات ضریب مقاومت بسترn نیز با گذشت زمان و براساس شرایط فرسایش، ابتدا روند افزایشی داشته سپس کاهش و مجدداً افزایش می‌یابد

کلمات کلیدی

, بسترهای متحرک, فرم بستر, ضریب زبری, جریان غیردائمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013960,
author = {اسماعیلی, کاظم and سید محمود کاشفی پور and محمود شفاعی بجستان},
title = {بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {136--144},
numpages = {8},
keywords = {بسترهای متحرک، فرم بستر، ضریب زبری، جریان غیردائمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار
%A اسماعیلی, کاظم
%A سید محمود کاشفی پور
%A محمود شفاعی بجستان
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]