پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (82), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (67-71)

عنوان : ( بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکید ه طبیعی و غیر طبیعی 125 مورد زایش د وقلو از 2265 مورد زایمان گاوهای شیری نژاد هلشتاین Posture و Position ،Presentation طبیعی و غیر طبیعی Posture و Presentation ،Position مورد مطالعه قرار گرفت. هد ف از انجام این بررسی شامل: 1- تعیین میزان تاین. 2- ارزیابی میزان سخت زایی ناشی از وضعیت غیر طبیعی جنین های

کلمات کلیدی

, سخت زایی, دوقلوزایی, وضعیت طبیعی, وضعیت غیر طبیعی, گاوهای شیری نژا د هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013966,
author = {طالب خان گروسی, مسعود},
title = {بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2009},
volume = {82},
number = {1},
month = {May},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {67--71},
numpages = {4},
keywords = {سخت زایی، دوقلوزایی، وضعیت طبیعی، وضعیت غیر طبیعی، گاوهای شیری نژا د هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی
%A طالب خان گروسی, مسعود
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2009

[Download]