رشد آموزش زیست شناسی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4) , صفحات (10-13)

عنوان : ( موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران )

نویسندگان: جمشید درویش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیست شناسی یک از بحث انگیز ترین شاخه های علم است به همین علت همواره نظر های مختلفی درباره آن ابراز می شود ...

کلمات کلیدی

موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013972,
author = {درویش, جمشید},
title = {موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران},
journal = {رشد آموزش زیست شناسی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {April},
issn = {1256-8745},
pages = {10--13},
numpages = {3},
keywords = {موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران
%A درویش, جمشید
%J رشد آموزش زیست شناسی
%@ 1256-8745
%D 2008

[Download]