تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-1) , صفحات (87-91)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه )

نویسندگان: زینب رحیمی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی گیاه خرفه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت سطح خشکی ( 0-1- مگاپاسکال) و پنج تکرار در دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد و در شرایط / 1/5 – و 75 ، -1/25 ،-1/0 ،-0/75 ،-0/5 ، -0/25-0- مگاپاسکال تفاوت معنی داری با شاهد (آب / کاملا تاریک انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی تا پتانسیل 75 -0- مگاپاسکال تغییر معنی داری نکرد ولی پس از / مقطر) نداشته و پس از آن کاهش نشان داد. سرعت جوانه زنی تا پتانسیل 5 0- مگاپاسکال تفاوت معنی داری با شاهد نداشت و با منفیتر شدن / آن کاهش یافت. متوسط زمان جوانه زنی تا پتانسیل 5 پتانسیل آب افزایش نشان داد. با افزایش شدت تنش خشکی شاخص بنیه گیاهچه، وزن خشک گیاهچه و طول ریشهچه و 1- مگاپاسکال تفاوت / ساقهچه به طور معنی داری کاهش یافتند. در شاخص نسبت طول ریشهچه به ساقهچه تا پتانسیل 25 معنی داری در بین تیمارها مشاهده نشد و پس از آن کاهش یافت. از نتایج فوق مشخص میشودکه جوانه زنی گیاه خرفه تا حد زیادی به تنش خشکی مقاوم میباشد و میتوان استقرار این گیاه را با مدیریت مناسب در خاک های مناطق خشک و با محدودیت آبی تضمین نمود.

کلمات کلیدی

, پتانسیل آب, خرفه, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, متوسط زمان جوانه زنی, نسبت طول ریشه چه به ساقهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014009,
author = {رحیمی, زینب and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {January},
issn = {2228-7604},
pages = {87--91},
numpages = {4},
keywords = {پتانسیل آب، خرفه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، نسبت طول ریشه چه به ساقهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه
%A رحیمی, زینب
%A کافی, محمد
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2010

[Download]