هیدرولیک, دوره (3), شماره (3), سال (2007-12) , صفحات (27-42)

عنوان : ( بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب )

نویسندگان: سیدمحمدرضا علوی مقدم , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب، با استفاده از دو رهیافت انرژی و اندازه حرکت، میتواند به نتایج محاسباتی متفاوتی منجر ‌شود. در این مقاله با هدف بررسی اعتبار این دو رهیافت، ابتدا معادلات انرژی و اندازه حرکت و شکل تعمیم یافته ای از معادلة جریان دائمی غیر یکنواخت در کانالهای باز معرفی شده و اختلاف نتایج این دو رهیافت در قالب چند مثال عددی ساده نشان داده میشود. سپس نتایج تحلیل داده‌های آزمایشگاهی مربوط به این تحقیق و داده‌های موجود در مراجع ارائه می شوند. در این آزمایشها، هرجا تمایز قابل توجهی بین نتایج دو رهیافت مشاهده میشود، برتری با رهیافت اندازه حرکت است. تحلیل خطاهای آزمایشگاهی نیز نشان می دهد که نتیجة مشاهده شده در برتری رهیافت اندازه حرکت، تحت الشعاع عدم قطعیتهای آزمایشگاهی قرار نمی گیرد. با توجه به عدم امکان تعمیم نتیجة مشاهده شده به تمامی شرایط، واکاوی دقیقتری بر روی این مسأله به کمک مدل دو بعدی معتبر Shiono and Knight انجام شد. این تحلیل موشکافانه، نه تنها منشأ برتری مشاهده شده در نتایج رهیافت اندازه حرکت در آزمایش‌های مورد بررسی در این تحقیق را روشن می سازد، بلکه فرایندی محاسباتی را معرفی می نماید که به کمک آن می توان اعتبار رهیافت انرژی یا اندازه حرکت را برای هر کانال مرکب با شرایط هندسی و هیدرولیکی دلخواه، بدون نیاز به بررسی های آزمایشگاهی تحلیل و تعیین کرد.

کلمات کلیدی

, رهیافت اندازه حرکت, رهیافت انرژی, ضریب انتقال, عدد فرود, کانال مرکب, نیمرخ جریان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014011,
author = {علوی مقدم, سیدمحمدرضا and حسینی, سیدمحمود},
title = {بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب},
journal = {هیدرولیک},
year = {2007},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2345-4237},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {رهیافت اندازه حرکت، رهیافت انرژی، ضریب انتقال، عدد فرود، کانال مرکب، نیمرخ جریان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب
%A علوی مقدم, سیدمحمدرضا
%A حسینی, سیدمحمود
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2007

[Download]