دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران , 2004-12-14

عنوان : ( اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی )

نویسندگان: جعفر بلوری بزاز , محمد رئیسیان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدهای بتنی وزنی و یا قوسی از سازه‌های آبی هستند که به لحاظ هزینه و کارکرد دارای اهمیت ویژه می‌باشند. پیچیدگی رفتار اینگونه سدها نظیر پایداری و دوام و در کنار آن مسائل اقتصادی موجب شده است که ضوابط و معیارهای طراحی که برای آنها تدوین گردیده است مورد بازبینی و بررسی دائم قرار گیرد. هنگام احداث یک سد باید تا رسیدن به یک بستر سنگی مناسب که قادر به تحمل نیروهای وارده از طرف سد و تاسیسات جانبی باشد حفاری در پی انجام گردد. برای مدل نمودن سد و تحلیل آن، این بستر فصل جدایی بین پی سنگی و بدنه بتنی به شمار می‌رود. برای رسیدن به نتایج قابل قبول جهت کنترل تنش و تغییرمکان‌های بدنه سد در آیین نامه‌ها پیشنهاد شده است عمق معینی از پی معادل ارتفاع سد به همراه بدنه مدل گشته و تحلیل تنش-کرنش انجام پذیرد. در این مقاله یکی از سدهای بتنی وزنی- قوسی کشور در حال ساخت در نظر گرفته شده و برای بررسی اثر عمق پی بر رفتار بدنه سد، عمق پی سنگی تغییر داده شده است و برای بحرانی ترین حالت بارگذاری، تنش و تغییر مکان‌های بیشینه تعیین و مقایسه گشته‌اند. نتایج بیانگر این نکته هستند که انتخاب عمقی از پی که با بدنه مدل می‌شود روی مقادیر تنش‌ها و تغییر مکان‌ها اثر مستقیم دارد که می‌تواند به طراحی بهینه سد کمک شایان نماید. همچنین در این مقاله اثر تغییرات پارامترهای مقاومتی پی بر تنش-کرنش سد مورد بررسی واقع شده است.

کلمات کلیدی

, سد بتنی, قوسی, وزنی, پی سنگی, تنش, کرنش, ضریب ارتجاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014034,
author = {بلوری بزاز, جعفر and محمد رئیسیان زاده},
title = {اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی},
booktitle = {دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد بتنی، قوسی، وزنی، پی سنگی، تنش، کرنش، ضریب ارتجاعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A محمد رئیسیان زاده
%J دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
%D 2004

[Download]