کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (12), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (119-146)

عنوان : ( ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی )

نویسندگان: مرضیه سیامک , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی به روش پیمایشی انجام شده است. برای سنجش روایی محتوایی و صوری پرسشهای طراحی شده در اختیار استادان و دانشجویان دکترای گروه کتابداری دانشگاه فردوسی و کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد و کتابداران بخش مرجع کتابخانه های دانشگاه فردوسی قرار گرفت. بر اساس قضاوت این گروه از داوران پرسشنامه طراحی شده روایی محتوایی بالایی دارد. به علاوه, برای سنجش روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل عوامل داده ها در مجموع 225/65% از واریانس سواد اطلاعاتی توسط نمونه آماری را برآورد و تعیین کرد. به منظور بررسی پایایی ابزار تدوین شده در مرحله مطالعه مقدماتی پرسشنامه بین یک گروه 30 نفره از دانشجویان و در مرحله بعد بین حجم نمونه 335 نفره از دانشجویان جدید و نمونه ای 338 نفره از دانشجویان سال آخر دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ در پیش آزمون 77/0 و در دو گروه 83/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد سواد اطلاعاتی دانشجویان جدید و سال آخر از حد متوسط کمتر است و بین مهارتهای سواد اطلاعاتی واقعی دانشجویان جدید و سال آخر کارشناسی تفاوت وجود دارد. بنابراین فضای آموزشی دانشگاه بر افزایش سواد اطلاعاتی دانشجویان موثر است.

کلمات کلیدی

, سنجش سواد اطلاعاتی, سواد اطلاعاتی دانشجویان, پرسشنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014045,
author = {سیامک, مرضیه and داورپناه, محمدرضا},
title = {ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {119--146},
numpages = {27},
keywords = {سنجش سواد اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی دانشجویان، پرسشنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی
%A سیامک, مرضیه
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]