دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه , 2005-04-30

عنوان : ( مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری )

نویسندگان: عباس کرم الدین , جلیل رضائی پژند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد مرکب برای تقویت ستونهای بتن آرمه باعث افزایش شکل پذیری و مقاومت بتن می شود . در این مقاله برای مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف مواد مرکب ازمدلسازی اجزاء محدود غیرخطی ا ستفاده شده است . برای بتن ا ز مدل پلاستیسیته غیروابسته وبرای مواد مرکب از المانهای لایه ای بارفتارخطی استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان میدهند محبوس کردن بتن بامواد مرکب مقاومت وشکل پذیری بتن راافزایش میدهد . نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشهای انجام شده توسط دیگر محققان مطابقت دارد . دوحالت بررسی شده است . درحالت اول فرض شده است مواد مرکب فقط نقش محبوس کننده بتن را دارند و در انتقال مستقیم بار مشارکت ندارند . درحالت دوم چسبندگی بین بتن و مواد مرکب کامل درنظرگرفته شده وفرض می شود مواد مرکب علاوه بر نقش محبوس کنندگی بتن درانتقال بارهم به میزان سختی خودشرکت دارند . نتایج نشان میدهند انتقال بار به مواد مرکب باعث کاهش نقش محبوس کننده مواد مرکب شده وشکل پذیری ومقاومت بتن نسبت به حالت اول کاهش می یابد . افزایش تعداد یا ضخامت لایه ها باعث افزایش مقاومت وشکل پذیری بت ن می شود . همچنین افزایش زاویه الیاف تاحدود 30 درجه باعث افزایش مقاومت وشکل پذیری بتن شده وبعدازآن مقاومت وشکل پذیری بتن را کاهش میدهد چیدن لایه ها بصورت یک درمیان نسبت به حالت متقارن موثرتر است.

کلمات کلیدی

, تقویت , مواد مرکب پلیمری , ستون , روش اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014047,
author = {کرم الدین, عباس and رضائی پژند, جلیل},
title = {مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تقویت ، مواد مرکب پلیمری ، ستون ، روش اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری
%A کرم الدین, عباس
%A رضائی پژند, جلیل
%J دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
%D 2005

[Download]