هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه , 2007-02-13

عنوان : ( بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت )

نویسندگان: سیدمحمدرضا علوی مقدم , سیدمحمود حسینی , عبدالحمید ادیب اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانال های مرکب ، مقطع عرضی بسیاری از رودخانه ها، خصوصا در بازه های مجاور مناطق مسکونی و زراعی را تشکیل می دهد. بنابراین بررسی رفتار هیدرولیکی آنها اهمیت زیادی دارد. اولین و مهمترین مساله در این خصوص، برآورد ظرفیت انتقال آنهاست. در این مقاله پس از معرفی اجمالی روشهای سنتی و اصلاحی برآورد ظرفیت انتقال، عملکرد این روشها به کمک داده های تجربی برای کانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت با یکدیگر مقایسه میشوند. از آنجائیکه شیب اصطکاکی در جریانهای غیر یکنواخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است, این بررسی از هر دو دیدگاه برآورد صحیح ظرفیت انتقال و شیب اصطکاکی صورت می پذیرد. جهت این مقایسه از یازده گروه داده های آزمایشگاهی استفاده شده است. دو گروه از این داده ها توسط مولفین اندازه گیری گردیده و مابقی از مراجع مختلف برداشت شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که روش «کوهرنس» دارای خطای کمتری در برآورد هر دو عامل مذکور می باشد. با توجه به آن که مقدار خطای برآوردی شیب اصطکاکی به طور معناداری از ظرفیت انتقال بیشتر است, لذا انتخاب روش مناسب در برآورد صحیح شیب اصطکاکی از اهمیت بیشتری نسبت به ظرفیت انتقال برخوردار است و لزوم مطالعه بیشتر در جریانهای غیر یکنواخت احساس می شود.

کلمات کلیدی

, کانال مرکب, ظرفیت انتقال, شیب اصطکاکی, روش تقسیم مقطع وزنی, روش کوهرنس, مدل تبادل دبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014059,
author = {علوی مقدم, سیدمحمدرضا and حسینی, سیدمحمود and عبدالحمید ادیب اصل},
title = {بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت},
booktitle = {هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه},
year = {2007},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {کانال مرکب، ظرفیت انتقال، شیب اصطکاکی، روش تقسیم مقطع وزنی، روش کوهرنس، مدل تبادل دبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت
%A علوی مقدم, سیدمحمدرضا
%A حسینی, سیدمحمود
%A عبدالحمید ادیب اصل
%J هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
%D 2007

[Download]