اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها) , 2007-02-28

عنوان : ( برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب )

نویسندگان: سیدمحمدرضا علوی مقدم , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل های طبیعی و کانال های انتقال سیلاب می تواند از جنبه های فنی-اجرایی، اقتصادی، ایمنی و حقوقی حائز اهمیت باشد. لذا اعمال دقت هرچه بیشتر در برآورد ظرفیت انتقال این کانالها کاملا الزامی و توجیه پذیر است. یکی از مقاطع عرضی معمول، که خصوصا در رودخانه ها و مسیلهای طبیعی مشاهده می شود، مقاطع مرکب است. در این مقاله ضمن معرفی روشهای موجود در برآورد ظرفیت انتقال مقاطع مرکب، عملکرد این روشها به کمک داده های تجربی برای کانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت و غیر یکنواخت با یکدیگر مقایسه می شوند. جهت این مقایسه از شانزده گروه داده های آزمایشگاهی استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که روش «کوهرنس» دارای خطای کمتری در برآورد ظرفیت انتقال می باشد. همچنین، چند نمونه از کاربرد این روش ها در کنار روش های مرسوم و سنتی، در تعدادی از مقاطع رودخانه ها و مسیل های طبیعی و مصنوعی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, کانال مرکب, ظرفیت انتقال, روش تقسیم مقطع وزنی, روش کوهرنس, مدل تبادل دبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014060,
author = {علوی مقدم, سیدمحمدرضا and حسینی, سیدمحمود},
title = {برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب},
booktitle = {اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانال مرکب، ظرفیت انتقال، روش تقسیم مقطع وزنی، روش کوهرنس، مدل تبادل دبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب
%A علوی مقدم, سیدمحمدرضا
%A حسینی, سیدمحمود
%J اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
%D 2007

[Download]