پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (36), شماره (1), سال (2009-8) , صفحات (17-38)

عنوان : ( منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران )

نویسندگان: حامد زندمقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو برش گزوئیه و داهوئیه (الگو) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان به ضخامتهای ۲۲۷ و ۲۴۰ متر جهت تفسیر منشاء نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو به سن کامبرین پیشین انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. اطلاعات حاصل از مجموعه رخساره های سنگی، عناصر ساختاری و داده های پتروگرافی موید رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو در یک سیستم رودخانه ای مئاندری است که از سمت جنوب به شمال در حرکت بوده است. مطالعات منشاء و تاریخچه رسوبگذاری با استفاده از خصوصیات پتروگرافی اجزاء تشکیل دهنده، آنالیز جهت جریان دیرینه و نشان می دهد که رسوبات سازند داهو از Qm-F-Lt و Qt-F-L موقعیت تکتونیکی این نهشته ها بر روی دیاگرامهای مثلثی یک گرانیت آلکالی مرتبط با فاز کوهزایی پان آفریکن و در یک سیستم رودخانه ای از پهنه کراتونی عربستان سرچشمه گرفته و به عنوان رسوبات پس از ریفت در حوضه ریفتی کرمان راسب شده اند. امید است که این داده ها بتواند در بازسازی جغرافیای دیرینه کامبرین پیشین در مقیاس محلی و ناحیه ای مفید واقع شوند.

کلمات کلیدی

, سازند داهو, سیلیسی آواری, منشاء, تکتونیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014064,
author = {زندمقدم, حامد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and رحیمی, بهنام},
title = {منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2009},
volume = {36},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-8788},
pages = {17--38},
numpages = {21},
keywords = {سازند داهو، سیلیسی آواری، منشاء، تکتونیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران
%A زندمقدم, حامد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A رحیمی, بهنام
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2009

[Download]