سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران , 2009-11-17

عنوان : ( ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا )

نویسندگان: مریم الداغی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , مجید پاکیزه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ساخت و تعیین مشخصات غشاهای نانوکامپوزیت پلی ایمید- سیلوکسان دارای مقادیر مختلف سیلیکا مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از مواد پیروملیتیک دی انیدرید، آمینو آلکوکسی سیلان و تترا متوکسی سیلان از طریق واکنش های پلیمریزاسیون تراکمی، ایمیدی کردن و سل- ژل ساخته شدند. از روش های پوشش دهی چرخشی و فروبری برای پوشش دادن غشاها بر روی پایه ها استفاده شد. خواص مولکولی و حرارتی این مواد به وسیله طیف سنجی مادون قرمز و آنالیز تجزیه گرماوزنی تعیین گردید. وجود نواحی کریستالی درون فیلم های هیبرید با استفاده از پراش پرتو X مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین کیفیت پوشش ها و تعیین اندازه ذرات سیلیکا از میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. نتایج طیف سنجی مادون قرمز، وجود پیوندهای ایمید و Si-O-Si در طیف این مواد را تأیید کردند. کاهش وزن نمونه های هیبرید کمتر از نمونه های پلیمری خالص بوده و با افزایش مقدار سیلیکا پایداری حرارتی افزایش یافت. این مواد آمورف بودند. ضخامت فیلم ها در روش پوشش دهی چرخشی μm3-1 و در روش فروبری μm7-5 بود. ذرات سیلیکا در مقیاس نانومتری در زمینه پلیمر پراکنده شده بودند.

کلمات کلیدی

, نانوکامپوزیت, پلی ایمید- سیلیکا, سل- ژل, پوشش دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014081,
author = {الداغی, مریم and احمدپور, علی and زبرجد, سیدمجتبی and پاکیزه, مجید},
title = {ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا},
booktitle = {سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {نانوکامپوزیت، پلی ایمید- سیلیکا، سل- ژل، پوشش دهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا
%A الداغی, مریم
%A احمدپور, علی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A پاکیزه, مجید
%J سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران
%D 2009

[Download]