هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز )

نویسندگان: گلناز صالحی پور شیرازی , بیژن حاتمی , رحیم عبادی , مجتبی حسینی , نعمت اله اعتمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب بند پایان از حس بویایی و علائم شیمیایی برای پیدا کردن غذا و جنس مخالف و یا اجتناب از رقبا و دشمنان طبیعی استفاده می نمایند. اثر مواد فرار گیاهی ناشی از دو رقم گل رز وندتا Vendetta و کول واتر Cool water بر کنه های ماده بالغ Tetranychus urticae با استفاده از بویایی سنج Y شکل در دمای 1 ± 26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد بررسی گردید. کنه های تارتن ماده ای که 12 ساعت گرسنگی داده شده بودند در معرض هر دو رقم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ بویایی کنه های تارتن نسبت به دو رقم مذکور اختلاف معنی دار دارد و کنه ها رایحه ناشی از رقم کول واتر را شناسایی کرده به سمت آن جلب می شوند. در مورد رقم وندتا، پاسخ بویایی کنه ها نسبت به گیاهان سالم و آلوده اختلاف معنی داری نداشت. مقایسه پاسخ بویایی کنه ها نسبت به گیاهان سالم و آلوده رقم کول واتر نشان داد که کنه های تارتن به رایحه ناشی از برگ های آلوده به کنه رقم کول واتر جلب می شوند با توجه به این نتایج می توان نتیجه گرفت که ارقام مختلف از یک گونه گیاهی ممکن است در توانایی عکس العمل نسبت به یک گونه آفت اختلاف داشته باشند.

کلمات کلیدی

, کنه تارتن دو نقطه ای, مواد فرار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014085,
author = {گلناز صالحی پور شیرازی and بیژن حاتمی and رحیم عبادی and حسینی, مجتبی and نعمت اله اعتمادی},
title = {پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز},
booktitle = {هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کنه تارتن دو نقطه ای، مواد فرار، رز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز
%A گلناز صالحی پور شیرازی
%A بیژن حاتمی
%A رحیم عبادی
%A حسینی, مجتبی
%A نعمت اله اعتمادی
%J هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]