هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera )

نویسندگان: مهدی حسن پور , شهزاد ایرانی پور , جعفر محقق نیشابوری , قدیر نوری قنبلانی , هوشنگ رفیعی , غلامرضا گل محمدی , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالتوری سبز، Chrysoperla carnea، یکی از مهمترین شکارگرهای لاروهای سنین پایین بسیاری از آفات بالپولکدار از جمله کرم قوزه ی پنبه می باشد. در این تحقیق، زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار این شکارگر روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه در دمای 1 ± 26 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد و دوره ی نوری 16:8 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 100 لارو سن اول تازه ظاهر شده ی بالتوری سبز به صورت انفرادی به داخل ظروف پتری شش سانتی متری منتقل شده و تا زمان تبدیل شدن آن ها به شفیره روزانه با تعداد کافی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه تغذیه شدند. پس از ظهور حشرات کامل، تعداد 30 جفت حشره ی کامل نر و ماده انتخاب و به صورت جفت بر روی غذای مصنوعی شدند. زادآوری روزانه و بقای ماده ها تا زمان مرگ آخرین فرد ثبت گردید. برای براورد پارامترهای رشد جمعیت پایدار از روش کری استفاده شد. میانگین مدت زمان نشو و نمای مراحل تخم، لارو شفیره و میانگین طول عمر حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبز به ترتیب 05/0 ± 7/3، 07/0 ± 2/7 ، 05/0 ± 12/7، 85/0 ± 53/28، 09/1 ± 13/34 روز به دست آمد. نرخ بقا، میزان تفریغ تخم ها نسبت جنسی (ماده به کل) به ترتیب 92، 33/92 و 52 درصد محاسبه شد. تعداد نتاج تولید شده به ازای هر ماده در هر روز 04/1 ± 2/23 و میانگین طول دوره ی پیش از تخم ریزی به ترتیب 11/0 ± 3/3 و 1/1 ± 5/27 روز به دست آمد. نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR)، نرخ خالص تولید مثل (R0)، میانگین مدت زمان یک نسل (T) ، مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به ترتیب 96/24 ± 3/429 و8/30 ± 47/385 (ماده بر ماده بر نسل)، 36/0 ± 95/28 و05/0 ± 31/3 (روز)، 0029/0 ± 2093/0 ( ماده بر ماده بر روز) و 0036/0 ± 2329/1 (بر روز ) محاسبه شد. با توجه به توانایی های زیستی و تولید مثلی بالتوری سبز در تغذیه از لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه، این شکارگر می تواند در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در مزارع پنبه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بالتوری سبز, زیست شناسی, شکارگری, کرم قوزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014086,
author = {مهدی حسن پور and شهزاد ایرانی پور and جعفر محقق نیشابوری and قدیر نوری قنبلانی and هوشنگ رفیعی and غلامرضا گل محمدی and حسینی, مجتبی},
title = {زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera},
booktitle = {هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بالتوری سبز، زیست شناسی، شکارگری، کرم قوزه پنبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera
%A مهدی حسن پور
%A شهزاد ایرانی پور
%A جعفر محقق نیشابوری
%A قدیر نوری قنبلانی
%A هوشنگ رفیعی
%A غلامرضا گل محمدی
%A حسینی, مجتبی
%J هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2008

[Download]