دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی وتفکر وآثار علمی تخیلی , 2009-11-03

عنوان : ( مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی )

نویسندگان: میر محمد سید عباس زاده , علی غنائی چمن آباد , اکرم مقدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی در مقطع متوسطه شهر مشهد می باشد. نمونه مورد مطالعه تحقیق شامل 103 نفر از مدیران آموزشی و 412 نفر از دبیران مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 88-87 میباشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. دراین پژوهش از یک پر سشنامه 60 سئوالی جهت سنجش تسلط ربع های مغزی مدیران و از یک پرسشنامه 35 سئوال جهت سنجش اثر بخشی عملکرد مدیران استفاده شد. پس از ارائه پرسشنامه ها وجمع آوری داده ها برای تجزیه وتحلیل آماری از روشهای آمار توصیفی ( میانگین وانحراف استاندارد) وآمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون T ) استفاده گردید. براساس نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین ها ، میانگین نمرات مدیران در سطح بالای اثر بخشی در متغیر های پیش بین تسلط سبک تفکر تحلیلی ربع مغزی A ، تسلط سبک تفکر بین فردی ربع مغزی C و تسلط سبک تفکر خلاق ربع مغزی D در سطح اطمینان 99% تفاوت معناداری با میانگی نمرات مدیران در سطح پایین اثر بخشی نشان داد ومدیران بیشترین تفاوت را در تسلط سبک تفکر خلاق ربع مغزی D نشان دادند. همچنین میانگین نمرات مدیران دو سطح، در سبک تفکر با توالی ربع مغزی ‌B در سطح اطمینان 99% تفاوت معناداری نشان نداد. همچنین 60% از مدیران در سطح بالای اثر بخشی نیمرخ تسلط چهار ربعی و40% تسلط سه ربعی داشتند در مقایسه با مدیران در سطح پایین اثر بخشی که 53% نیمرخ تسلط دو ربعی و14% تسلط یک ربعی و 33% تسلط سه ربعی داشتند.

کلمات کلیدی

, مدیریت, اثر بخشی, تسلط ربع های مغزی, مدل مغزی هرمن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014089,
author = {میر محمد سید عباس زاده and غنائی چمن آباد, علی and اکرم مقدسی},
title = {مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی وتفکر وآثار علمی تخیلی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت، اثر بخشی، تسلط ربع های مغزی، مدل مغزی هرمن، نیمرخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی
%A میر محمد سید عباس زاده
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اکرم مقدسی
%J دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی وتفکر وآثار علمی تخیلی
%D 2009

[Download]