دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و تفکر وآثار علمی تخیلی , 2009-11-03

عنوان : ( خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی )

نویسندگان: میر محمد سید عباس زاده , علی غنائی چمن آباد , اکرم مقدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمانی که ندهرمن درسال 1988به عنوان مسئول مدیریت آموزشی در جنرال الکتریک به دنبال راههایی جهت القای خلاقیت در طیف گسترده ای از کارمندان شرکت جستجو می کرد. جستجوی او از ماهیت و منبع خلاقیت منجر به یک اکتشاف مجدد شخصی او از مغز شد که به ترتیب زندگی و حرفه او را تحت تاثیر قرار داد و در نهایت منجر به توسعه تکنولوژی تسلط مغز گردید. ’’ ند هرمن ‘‘ پدر تکنولوژی تسلط مغز پس از سالها تحقیق وبررسی بر روی عملکرد مغز، مدل چهارربعی خود از مغز را که تلفیقی از مدل نیمکره چپ وراست راجر اسپری ومدل تثلیث مغز مک لین می‌باشد را ابداع نمود. وی همچنین بعنوان مبدع مدل مغز کامل در توضیح انعطاف پذیری مغز که فرایند خلاقیت را در بر می گیرد، اولین دانشمندی است که منشاء خلاقیت را در ناباوری دیگران مغز معرفی نمود و ابزار سنجشی را ابداع نمود که به اشخاص در زمینه آگاهی از پتانسیل های مغز شان کمک نموده و راهگشای موانع ارتباطات موثر، تصمیم گیری های بهتر و حل مسائل سازمانی، مدیریت اثربخش و خلاقیت می باشد. با توجه به اینکه خلاقیت، دریچه ای نا محدود وبدیع را به سوی ایده های نو، راه حلهای جدید، نگرشها، قابلیت های کار آمد و اثربخشی مدیران سازمان ها می گشاید.و این منبع نامحدود قدرت تفکر، می تواند کلید حل بسیاری از معضلات سازمان ها در عصر فراپیچیدگی گشته و همچنین زمینه های رشد و توسعه ی احتماعی و افزایش ظرفیت ها و قابلیت های توسعه در ابعاد وسیع تر را به ارمغان آورد، در این مقاله می‌کوشیم تعامل فرایند خلاقیت گراهام والز را با تسلط ربع های مغزی ندهرمن هر چند به صورت مختصر، معرفی نموده و موانع خلاقیت در ارتباط با تسلط ربع های مغزی را نیز بررسی نموده و در پایان به تعامل سبک تفکر خلاق و تسلط ربع های مغزی با اثربخشی مدیران بپردازیم.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی : خلاقیت, تفکر خلاق, مدل مغزی هرمن, تسلط ربع‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014090,
author = {میر محمد سید عباس زاده and غنائی چمن آباد, علی and اکرم مقدسی},
title = {خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و تفکر وآثار علمی تخیلی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی : خلاقیت،تفکر خلاق، مدل مغزی هرمن، تسلط ربع‌های مغزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی
%A میر محمد سید عباس زاده
%A غنائی چمن آباد, علی
%A اکرم مقدسی
%J دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و تفکر وآثار علمی تخیلی
%D 2009

[Download]