پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (73), شماره (1), سال (2007-3) , صفحات (193-196)

عنوان : ( نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر )

نویسندگان: عباس پرهام , محسن ملکی , محمود ادیب نیشابوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سارکوئید به عنوان شایعترین تومور پوستی در هر دو جنس، نژادهای مختلف تک سمیان(اسب،الاغ و قاطر) و کلیه رنگهای آنها رخ میدهد. رایجترین مکانهای بروز این تومور نواحی با پوست نازک و کم موی سطح بدن است. اشکال مختلف آن شامل نوع پنهان، زگیلی، فیبروبلاستیک و مخلوط میباشد. روشهای درمانی آن متنوع بوده و مشکل عمده این روشها عود مجدد بعد از د رمان است. تا کنون سارکوئید در اسب به کرات گزارش شده، لیکن مقاله اخیر نخستین گزارش سارکوئید در اسبچه خزر است.در یک نریان ۵ ساله اسبچه خزر در مجموعه سوارکاری رخش مجتمع آموزشجهاد کشاورزی خراسان یکتوده زگیلی شکل د ر سطح داخلی اندام حرکتی قدامی و چند ین توده توموری دیگر نیز در اطراف غلاف قضیب مشاهده گردید. با توجه به مشخصات و خصوصیات ضایعه، سارکوئید زگیلی(وروکوز)تشخیص داده شد.جهت تایید تشخیص، نمونهبرداری از ضایعات انجام شد و بررسی هیستوپاتولوژیکی آن نیز تومور سارکوئید را تایید کرد.

کلمات کلیدی

, گزارش, سارکوئید, اسبچه خزر, هیستوپاتولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014096,
author = {پرهام, عباس and ملکی, محسن and محمود ادیب نیشابوری},
title = {نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2007},
volume = {73},
number = {1},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {193--196},
numpages = {3},
keywords = {گزارش، سارکوئید، اسبچه خزر، هیستوپاتولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر
%A پرهام, عباس
%A ملکی, محسن
%A محمود ادیب نیشابوری
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2007

[Download]