علوم و فناوری اطلاعات, دوره (24), شماره (4), سال (2009-9) , صفحات (53-70)

عنوان : ( بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان )

نویسندگان: حمید علیزاده زوج , سیدرحمت اله فتاحی , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش میزان تأثیر انجام پردازش های زبان طبیعی بر روی ترجمه عبارت های جستجو با آزمون فرضیه های پژوهش مشخص گردید . فنون پردازش زبان طبیعی که برای پردازش عبار ت ها ی جستجو به کار گرفته شد شامل قطعه بندی متن، شناخت گونه های زبانشناختی، حذف سیاهه بازدارنده، تحلیل مورفولوژیک ، و برچسب زنی انواع نقش دستوری بود . آزمون فرضیه اول نشان داد که استفاده از روش ترجمه او لین برابرنهاده در مقایسه با شیوه انتخاب همه برابرنهاده ها موجب کارآمدی بیشتر در بازیابی می گردد. آزمون فرضیه دوم نشان داد که اگرچه تحلیل مورفولوژیک واژه هایی که به وسیله واژه نامه ترجمه نشدند باعث افزایش ضریب دقت بازیافت می گردد، اما تفاوت معناداری با عدم انجام این تحلیل ایجاد نمی نماید . بررسی فرضیه سوم نیز نشان داد که ترجمه عبارتی در مقا یسه با تر جمه واژه به واژه باعث کارآمدی بیشتر می گردد .یافته ها ی دیگر این پژوهش نیز نشان داد که دگرنویسی واژه های فارسی ترجمه ناپذیر با حروف انگلیسی و قرار دادن آن ها در عبارت جستجوی نهایی در مقایسه با حذف آ ن ها از عبارت ها ی جستجو ، می تواند منجر به افزایش کارآمدی گردد.

کلمات کلیدی

ازیابی اطلاعات بین زبانی ؛ پردازش زبان طبیعی ؛ واژه نامه ; دوزبانه ماشین خوان؛ ارزیابی بازیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014097,
author = {حمید علیزاده زوج and فتاحی, سیدرحمت اله and داورپناه, محمدرضا},
title = {بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2009},
volume = {24},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-5206},
pages = {53--70},
numpages = {17},
keywords = {ازیابی اطلاعات بین زبانی ؛ پردازش زبان طبیعی ؛ واژه نامه ; دوزبانه ماشین خوان؛ ارزیابی بازیابی اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان
%A حمید علیزاده زوج
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A داورپناه, محمدرضا
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2009

[Download]