بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (168-175)

عنوان : ( اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا )

نویسندگان: محمود شور , مرتضی گلدانی , فرزاد مندنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غلظت دی اکسید کربن اتمسفر طی چند دهة گذشته افزایش یافته است. بنابراین انتظار می رود که این افزایش روی تولید گیاهان تأثیر گذار باشد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 12 تیمار در گلخانة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل گونه های گیاهی (گل جعفری، ابری و رعنا زیبا) و غلظت های 350، 700، 1050 و 1400 پی پی ام دی اکسید کربن بود. گیاهان به مدت 30 روز تحت تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن قرار گرفتند. در کلیة تیمارها متوسط درجه حرارت روزانه و شبانه به ترتیب 25 و 18 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد و سپس تعداد برگ تک بوته، شاخص روزنه، قطر روزنه ها، سطح برگ تک بوته، عدد SPAD و وزن خشک تک بوته اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت دی اکسید کربن از 350 به 1400 پی پی ام، تعداد برگ تک بوته، شاخص روزنه، سطح برگ تک بوته، عدد SPAD و وزن خشک تک بوته به ترتیب 6/41، 2/10، 1/61، 1/17 و 9/73 درصد افزایش یافت درصورتی که افزایش غلظت دی اکسید کربن منجر به کاهش 62 درصدی قطر روزنه شد. در بین صفات مورد ارزیابی تجمع مادة خشک و سطح برگ تک بوته بیشترین واکنش را نسبت به افزایش غلظت دی اکسید کربن از خود نشان دادند. از آنجا که یک رابطة مثبت بین افزایش سطح برگ و تجمع مادة خشک در اکثر گیاهان وجود دارد. پس افزایش غلظت دی اکسید کربن از طریق افزایش صفات نام برده می تواند در افزایش تولید و سوددهی کشت و کار گل جعفری، ابری و رعنا زیبا بسیار موثر باشد.

کلمات کلیدی

, دی اکسید کربن, گلخانه, گل جعفری, ابری, رعنا زیبا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1014136,
author = {شور, محمود and گلدانی, مرتضی and مندنی, فرزاد},
title = {اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {168--175},
numpages = {7},
keywords = {دی اکسید کربن، گلخانه، گل جعفری، ابری، رعنا زیبا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا
%A شور, محمود
%A گلدانی, مرتضی
%A مندنی, فرزاد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2009

[Download]