آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22

عنوان : ( معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان یک نهاد اجتماعی است که بر دو حوزه لفظ و محتوا استوار شده است. منظور اصلی از معناشناسی، شناخت توانایی سخن گویان و گفتارنویسان در پی بردن به نیّت های دیگر سخن پردازان است تا روشن گردد آیا آن چه که به کار بسته شده معنایی دارد یا مهمل است. سیاست خارجی عبارت از مجموعه اهداف، جهت گیری ها و ابزارهایی است که یک حکومت در مقابل سایر واحدهای سیاسی بین المللی به منظور دست یابی به منافع ملّی دنبال می کند. روزنامه کاوه (1285-1290/ 1916-1922) از برجسته ترین یادگارهای تجددخواهان ایرانی در یکی از بحرانی ترین روزگاران تاریخ معاصرایران است. نگارنده در پردازش مقاله کوشش خواهد کرد با پژوهشی ژرف در تمامی شماره های نشریه کاوه، برخی از گوناگونی های حوزه معناشناختی زبان (تک معنایی، چندمعنایی، دلالت صریح، دلالت ضمنی، محدودیت معنایی،گسترش معنایی، و انتقال معنایی) را بررسی و بازنمایی نماید.

کلمات کلیدی

, معناشناسی, سیاست خارجی, روزنامه کاوه, قاجاریه, مشروطیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014167,
author = {خلیلی, محسن},
title = {معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه},
booktitle = {آموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معناشناسی، سیاست خارجی، روزنامه کاوه، قاجاریه، مشروطیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه
%A خلیلی, محسن
%J آموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2010

[Download]