اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) )

نویسندگان: زینت برومند رضازاده , احمد نظامی , سمیه نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی میزان مقاومت گیاه زنیان به دماهای یخ‌زدگی با استفاده از شاخص نشت الکترولیتها آزمایشی در سال زراعی 88-87 در دانشگاه فردوسی مشهد در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. دماهای مورد بررسی شامل 12 دمای 0 (شاهد)، 5/1-، 3-، 5/4-، 6-، 5/7-، 9-، 5/10-، 12-، 5/13-، 15- و 5/16- و بذر زنیان شامل سه توده بومی نیشابور، تربت حیدریه و بیرجند بود. گیاهان تا مرحله 5-4 برگی در محیط طبیعی نگهداری شده و سپس تیمارهای یخ‌زدگی بر روی آنها اعمال شد. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی با استفاده از نشت الکترولیتها مورد ارزیابی قرار گرفت و درجه حرارت کشنده برای 50 درصد نمونه‌ها (LT50) تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر توده و دماهای یخ زدگی بر میزان نشت الکترولیتها و ارقام مورد بررسی معنی‌دار بود و توده بومی بیرجند از پائین‌ترین میزان نشت برخوردار بود. همچنین با کاهش دمای یخ زدگی میزان نشت الکترولیتها افزایش یافت و از یک روند سیگموئیدی تبعیت کرد. از نظر LT50 نیز پائین ترین LT50 مربوط به توده بومی برجند بود.

کلمات کلیدی

, : تنش یخ‌زدگی, نشت الکترولیت, زنیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014176,
author = {برومند رضازاده, زینت and نظامی, احمد and نظامی, سمیه},
title = {اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague)},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {: تنش یخ‌زدگی، نشت الکترولیت، زنیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague)
%A برومند رضازاده, زینت
%A نظامی, احمد
%A نظامی, سمیه
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]