اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , 2010-01-28

عنوان : ( ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت )

نویسندگان: فرزاد حسین پناهی قروچائی , احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , سید فاضل فاضلی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدس از جمله مهمترین حبوبات سردسیری است که وقوع سرمای شدید منجر به بروز خسارت در آن می شود. برخی از شاخصهای فیزیولوژیک از جمله نشت الکترولیت ها در ارزیابی و شناسایی ارقام متحمل به سرمای گیاهان کاربرد داشته است. به همین منظور جهت بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت در ارزیابی تحمل به سرمای هفت ژنوتیپ عدس ( MLC7، MLC60، MLC185، MLC225، MLC357، قزوین و رباط )، این گیاهان در آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در معرض نه تیمار دمایی ( صفر، 3-، 6-، 9-، 12-، 15-، 18-، 21- و 24- درجة سانتیگراد ) قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاهش درجه حرارت همراه با افزایش میزان نشت الکترولیتها در تمام ژنوتیپهای مورد ارزیابی بود. تفاوت معنی داری بین ژنوتیپهای مختلف از نظر میزان نشت الکترولیت وجود داشت.

کلمات کلیدی

, LT50 , یخ زدگی, تنش سرما, هدایت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014177,
author = {حسین پناهی قروچائی, فرزاد and نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and فاضلی کاخکی, سید فاضل},
title = {ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت},
booktitle = {اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {LT50 ، یخ زدگی، تنش سرما، هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت
%A حسین پناهی قروچائی, فرزاد
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A فاضلی کاخکی, سید فاضل
%J اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی
%D 2010

[Download]